skrýt hlavičku

Škola potápění, potápěčské kurzy a zájezdy, potápěčské vybavení…

Nacházíte se zde: Hlavní stránka Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Obecně

I když obecně nevyžadujeme, abyste nám za účelem návštěvy a používání této webové stránky a jakékoliv její dílčí stránky (společně nazývané "stránka"), kterou vydává a udržuje PIRATESCUBA.CZ, poskytovali své osobní identifikační údaje, k nimž patří vaše emailová adresa, jméno, rodné číslo, poštovní adresa, telefonní číslo, číslo kreditní karty atd. (společně nazývané "osobní údaje"), vezměte však laskavě na vědomí, že k používání některých našich funkcí a k účasti na některých našich činnostech nebo ke zpřístupnění některých našich produktů či služeb, je nutné, abyste nám na určitých oblastech stránky poskytli své osobní údaje.

Tím, že nám na stránce poskytnete jakékoliv osobní údaje, vyjadřujete pochopení a jednoznačný souhlas se shromažďováním, používáním a přenosem těchto osobních údajů v souladu s termíny a podmínkami stanovenými v tomto sdělení ("podmínky utajení"). Jestliže s těmito podmínkami utajení nesouhlasíte, neposkytujte nám na stránce své osobní údaje. Kromě toho si vyhrazujeme právo měnit či modifikovat podmínky utajení, kdykoliv po jejich zveřejnění dojde například ke změnám v příslušné legislativě.

Shromažďování osobních údajů a jiných informací o uživateli

PIRATESCUBA.CZ bude povinně shromažďovat osobní údaje pouze v případě, když je bude potřebovat k provádění jedné či několika požadovaných funkcí nebo činností, nebo když budou nutné pro váš přístup k našim produktům či službám, přičemž tyto údaje budou shromažďovány v souladu se zákonem a přípustnými prostředky. Na webové stránce je zavádění údajů takových povinných informací označeno * nebo podobným znakem. PIRATESCUBA.CZ může od vás požadovat dodatečné nepovinné informace, aby lépe poznala své zákazníky, za účelem provádění přímého marketingu apod. Záleží na vás, zda odpovíte na jakoukoliv žádost o uvedení dodatečných informací.

Při sběru údajů nebo před ním vás budeme vhodným způsobem informovat, k jakému konkrétnímu účelu naše společnost tyto údaje potřebuje.

PIRATSCUBA.CZ u každého zákazníka automaticky interpretuje a uchovává informace, které nejsou normálně považovány za osobní údaje, k nimž patří adresa IP a jméno domény. Informace o uživateli používáme k pochopení vzorce pohybu zákazníka po webové stránce, abychom mohli zdokonalit jejich použitelnost. Tyto informace o uživateli poskytuje váš počítač automaticky při každém přihlášení, pokud jste ovšem neaktivovali blokovací prostředky, které jsou k dispozici v některých prohlížecích programech. Když navštívíte naši webovou stránku, můžeme použít tzv. "cookies", které uchovávají některé informace o uživateli na vašem počítači a umožňují nám uživatelsky přizpůsobit vaše zkušenosti tak, abychom lépe uspokojovali vaše zájmy a priority, nebo abychom vám prostě usnadnili přístup k využívání našich služeb. Většina prohlížecích programů vám umožňuje vymazat "cookies" z pevného disku počítače, zablokovat příjem "cookies" a upozornit na ně dříve, než budou uloženy do paměti. Pokud však "cookies" zablokujete nebo vymažete, nebudeme moci obnovit žádné priority či vámi dříve specifikovaná uživatelská nastavení a naše schopnost individualizovat vaše online zkušenosti bude omezená. Co se týče těchto funkcí, laskavě se obraťte na pokyny k vašemu prohlížecímu programu.

Používání a sdělování osobních údajů

S osobními údaji, které nám byly poskytnuty na webové stránce, budeme zacházet vhodným a ohleduplným způsobem. Aniž bychom omezovali výše uvedené, budeme osobní údaje používat a sdělovat za účelem realizace požadovaných funkcí a činností, abyste získali přístup k našim příslušným produktům či službám, nebo k účelům, které jsou specificky stanoveny v příslušné oblasti webové stránky. PIRATESCUBA.CZ si vždy vyhrazuje právo použít a zveřejnit osobní údaje za účelem přímého marketingu. PIRATESCUBA.CZ může navíc spojovat osobní údaje, jež jí poskytujete na webové stránce, s jinými informacemi, které o vás získá od třetích stran, aby efektivněji přizpůsobila svou webovou stránku, funkce, činnosti, produkty, služby a nabídky vašim potřebám.

Zničení a aktualizace osobních údajů

Pokud již osobní údaje, které máme k dispozici, nepotřebujeme k žádnému z účelů uvedených výše v kapitole "Použití a sdělování osobních údajů", učiníme po uplynutí přiměřené doby vhodné kroky k jejich zničení či znemožnění identifikace. Jestliže poskytnete PIRATESCUBA.CZ osobní údaje, na základě předběžného písemného oznámení budete mít právo požádat o provedení jejich kontroly, změny, doplnění nebo výmazu. Vyhrazujeme si však právo podle platných právních norem zpoplatnit provedení kontroly vašich osobních údajů, které máme v držení. Pokyny pro vyžádání kontrolních změn, doplnění nebo odstranění vašich osobních údajů budou uvedeny v místě zadávání a pokud je zde nenajdete, budou poskytnuty na vyžádání.

Převod osobních údajů

Jestliže to za jakýmkoliv účelem nestanoví kapitola "Používání a sdělování osobních údajů", PIRATESCUBA.CZ nebude předávat (za jiným než cirkulačním účelem) vámi poskytnuté osobní údaje na webové stránce žádné třetí straně, s výjimkou případů (a) vašeho souhlasu, (b) pokud to vyžaduje zákon či soudní řízení, (c) jestliže jde o osoby či společnosti, s nimiž má PIRATESCUBA.CZ uzavřené smlouvy na provádění vnitřních operací na webové stránce či podnikání a (d) pokud se důvodně se domnívá, že tak činí podle zákona, závazných dispozic nebo smluv, které dodržují principy správného zacházení a odpovídající úrovně ochrany osobních údajů.

Kvalita

Zavazujeme se, že učiníme náležité kroky k zajištění přesnosti, úplnosti a aktuálnosti osobních údajů, které od vás shromažďujeme. Vy jste však povinni poskytovat nám pouze ty osobní údaje, které jsou přesné, úplné a v době jejich předání aktuální. Jestliže později zjistíte, že osobní údaje, které máme k dispozici, nejsou přesné, úplné a aktuální, učiníme na základě vašeho písemného oznámení náležité kroky k jejich opravě.

Bezpečnost

I když se PIRATESCUBA.CZ nemůže zaručit, že nikdy nedojde k neoprávněnému přístupu, můžete se spolehnout, že věnuje velkou péči zachování bezpečnosti vašich osobních údajů a zamezení neoprávněnému přístupu k nim prostřednictvím použití vhodné techniky a vnitřních postupů.